به نام خدا

بسیاری بر این موضوع ایراد میگیرند که آیا این کلمات مذخرف و گاهی بدون معنی چه ارتباطی به نسل من دارد ، ماتریالیسم ، پراگماتیسم و ... ، برای نسلی که دیگر بهانه ای برای باختن ندارند ، بهانه ای برای نرسیدن و شکست و دروغ و اعتیاد ندارند ، اما این نسل جام جاودانگی را سر نکشیده است که بخواهد تا باد زنده باشد و ما همواره نسل بد باشیم و مصرف کننده و تحت نظر ، ما تولید کننده خواهیم شد ، کنترل کننده خواهیم شد و گاهی هم باید تاخت یعنی سوار بر مرکبی خواهیم شد که تنها او را دیده ایم  و گاها شنیده ایم باید خود را آماده کنیم که ترس پدرانمان را نداشته باشیم که آیا فرزندانمان در کجای این عالم زندکی خواهند کرد و چگونه خواهند زیست؟ ، آیا اجتماعی که آنها در آن خواهند ماند آسودگی را برای من به همراه خواهد داشت ، شاید در بسیاری از موارد جواب قاطعانه " نه " باشد .

حرف ر ا از هر طرفی که شروع کنم شاید ذهنمان را اذیت کند ، از الان بگویم و این تفکراتی که که اکنون در بسیاری حاکم است یا از آینده ای که دارد پیش میرود و ما تنها نظاره گر آن شده ایم ، رعب و وحشت من  ، من نه ، امثال بعضی ها بجا و کاملا منظقی است چرا که این نسل دارد نسلی را به جا میگذارد که همین سبک را دنبال نخواهد کرد بلکه بدتر از این نیز خواهد شد و بزرگترین خیانت نیز گذاشتن کلاهی بر سر اسلام به قطر 1400 سال است و به یادگار گذاشتن آن برای من و امثال من ، ما که در توان نداریم که اکنون را آباد کنیم بلکه باید جنگید برای فردا و برای طلوعی درخشان که در آن ترجیه نداد زر به خون ، پول به آبرو ، قدرت به نفس و انسانیت خود تعربفی به اسلام  ، نباید گذاشت که تفکر پیروی از انسانیت به دور از اسلام تحریفی در جامعه ریشه بدواند ، چرا که مدعی انسانیت و اخلاق هستند اما آنچه را که خود تعریف میکنند و همچون آتشی باشد بر تار و پود یک ملت ، چه بسیارند که دیگر از اسلام زده شده اند فقط به جهت ارائه اسلام دروغین در بطن جامعه توسط کسانی که پسوندهای الکی را بر نام هایشان میچشبانند و به نام اسلام زر و پول و قدرت در جیب های خود میریزند که فرزندانشان زمام این قدرت خود ساخته را در دست بگیرند و پشتشان گرم باشد که اگر خطاکاری گفت سلام ، با پول های ناب و زیبایش تهدید به برهم ریختن وضعیت یک جامعه کند و واقعا هم جامعه را بر هم بریزند نه حتی یک جامعه را بلکه سعی در بر هم ریختن یک گروه کند ، در حالی که نمیداند این پول های به یادگار گذاشته برای بعد از خود ، قدرت به جا نخواهد گذاشت ، بلکه ابتدا که اسلام را که با نام خود در نگاه دیگران در هم ریخته ای بلکه برای بعد از خود چیزی جز پوچی به جا نگذاشته ای .

اسلام به شدت بیمار است و تنها ما هستیم که نباید بگذاریم این روزنه امید و عاشقی از بین برود " ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم" ،بسیاری از ما نگاهی پر از کینه به اسلام داریم و این از نفهمیدن و خریت ماست و جز این هیچ نیست ، چرا که با چیزی سنجیده ایم و ایمان پیدا کرده ایم که قطعا نفع ما را نخواسته است و هرگز نمیخواهد ، به چیزهایی نباید فکر کرد که تداعی کننده باطل ها باشد ، تداعی کننده عبرت ها باشد و اتفاقاتی که در آینده خواهد افتاد و بدانید که زندگی همه ما کنش دارد و واکنش، و همه چیز بر این اساس خواهد بود و لاغیر.

ِ
به داشته های خود ایمان داشته باشیم و آنها را در ترازویی قرار دهیم که بفهمیم تا چه حد میتواند بر آینده مفید باشد و آن را از باتلاق های روبرو و در آن نجات میدهد، وزن کنیم میزان داشته ها و وزن کنیم شمشیر خود را که چه مقدار میتواند ببرد و نابود کن آنچه را که مانع است برای برتر شدن و سربلند شدن در نزد پرودگار خویش ، اما در انتخاب ترازو دقت کنیم که این از جنس همان دوراهی های معروف است.

والسلام./