سلام

زایش دوباره کلمات باز به دنبال حرف های او وار او آغاز شده است و ما دوباره باید سکوتی در برابر حرف های او وار او داشته باشیم

از سر خواهم گرفت نوشتن در شب و روز و از عالم خویش و خویشتن و او !

والسلام./