به نام خدا

روزی یکی از دوستانم درباره مطلبی در اینترنت صحبت کرد در باب "آندلسی" کردن ایران ، دهنم شدیدا درگیر شد و پیگیر این موضوع در اینترنت و منابع نزدیکم شدم و به استدلال های رسیدم که منطبق بر موضوع جدیدی است که درحال نوشتنم شاید روزی حسرت نخورم که حرفایم در گلو ماند ، البته شاید ،حقیقتا آندلسی کردن ایران حقیقت دارد اما شاید لباسش لباس جدیدی باشد که از خلاقیت های ما ایرانیان بعید نیست ، و ایران را به سمت آندلسی کردن پیش میبریم! واین گناه ماست و بعد هم پشیمان ، نسل ما همان نسلی است که همه چیز را به ازای پول ، قدرت ، ثروت و سایست خود فدا خواهد کرد و البته بگویم فدا نکردن و بدست آوردن بهتر است که همه  برای رسیدن به اهدافمان است و اگر به گمان خود که گمان میکنیم عده ای هم در گمان خود میگویند  امام زمانی هم هست ، خب حکومت خواهد کرد پس یاریش میکنیم که شاید خشتی بر خشتی دگر از خشت هایمان  گذاشتیم اما تاریخ تکرار شدنی است و گاهی هم تکرار نشدنی که شاید این آغاز تکرار نشدنی هایش ما باشیم و حمایت های که شد و اتفاقاتی که افتاد و خواهد افتاد .

نسل من همان نسلی است که با این وضع آندلسی دیگر را در جامه ای دگر را به حقیقت خواهد نشاند ، "آندلسی دینی" که نام آن را حفظ خواهیم کرد و تمام اعضا آن را عوض خواهیم کرد، اندکی به سایست مداران یا اقتصادیون نسل خودمان بیاندیشیم و ببینیم آیا اندکی بوی از شعور و انسانیت خواهند برد و آیا کارزارهای آینده را محلی به جهتی تولد اصطلاحات جدید خواهند کرد ، مجبورم که بگویم ، "کمونیست دینی" ، "مارکسیست دینی" ، گنج های دینی و هزاران مورد دیگر را که با نام دین و با قرآن به نیزه کردن اتفاق خواهد افتاد، دارالحکومت های قبلی به یاد نبرده اند زمانی که به نام دین خشت خشت خون و طلا را بر روی هم میگذاشتند و اگر خطابشان میشد خطاب میکردن این برای خداست و این گنج نیست این ثروتی الهی است و یا غیر.

همه باید به یاد داشته باشیم که نسل ما باقی خواهد گذاشت برای نسل بعد تاریخ را و و اگر با این مفاهیم و این کارنامه امروزی گذری داشته باشیم به سال های نزدیک البته آینده خواهیم یافت که ایران را آندلس دیگری خواهیم کرد و البته جامه ای دگر را به آندلس نشان خواهیم داد و غبار پشیمانی بر روی صورت همگان خواهیم دید ، چرا که شکر گذار نخواهیم بود که اسلام را بیرون میکنیم و همچون آنان به دین پدران خود روی خواهیم آورد ، اینگونه نیست ، بلکه شاهکار ما متاسفانه اسلام جدید است  ، بنگریم که اکنون در نسل پدران خود نشانه هایی از آن دیده میشود و این یعنی آغاز یک پیچ عظیم که امکان دارد کنشی بد را همراه داشته باشد اگر از ایجاد کننده کنش فاصله بگیریم ، شاهکار ما را بسیاری آغاز کرده اند و غافلیم از آن که اسلام را دریابیم و اکنون سوال مهم اجتماعی ملت ما این شده است که "چرا زن چند شوهر نداشته باشد ؟"

شاید سوالی دقیق برای ملت ما باشد ، ملت ما یعنی نسل ما ، این نشانه ای است ، نشانه ای ساده باشد یا نشانه ای خموش ولی دریابیم ، بیاندیشیدم ، زمان در حال گذر است و نگذاریم که در آینده از جنس خودمان بر ما حکومت نکند ! اگر بر حال کنونی خود شاکر نباشیم این رحمت از ما فاصله خواهد گرفت و خواهیم دید سکوت هایی از جنس بیست و پنج ساله !

درست بیاندیشیم چرا که در حال آنیم که همه چیز را به بازی گرفته ایم و به هرکدام از بازی هایمان نیز اسم هایی میچسبانیم که اسلام بیشترین آمار را دارد در بین این اسم ها .

والسلام./