سلام

گاهی آدم ها با هم سن و سال های خودشان راحت تر حرف میزنند ، حرف هایی از هر جنس و نگار ، از دل یا عقل ولی میشود که آدم زبانش به سخن باز نشود و فقط بنگرد ، با دوستنمان حرف دوستی را زنده کنیم ، دوستانی هستند لز جنس انسانیت و اسلامیت و حتی از جنس نور...

و حیف که ما از کنار آنها میگذریم 

ولادت حضرت علی اکبر مبارک .