به دست آوردن مدول برشی یه میله فلزی تو پر ، مدول برشی ، میزان استقامت فلز در برابر پیچش


مدول برشی