سلام دوستان

چندین سوال شدیدا ذهنم رو مشغول کردن ولی گفتنشون رو نمیدونم به صلاح هست یا نه

مسائلی که شاید گفتنشون باعث بیداری شود یا باعث خواب

ویا شاید باعث آن شود عده ای بجنگند برای به دست آوردن چیزهایی که اطرافشان هست ولی از آن غافلند

و یا شاید باعث آن شود که چیزهایی را از دست دهند که دیگر به دست آوردنش برایشان مشکل باشد

و یا شاید شایدی از پس شایدی بیرون آید که شاید های متفاوتی را از جنس شاید های مختلف نمایان کند


فقط یه نکته : امروز استادم در حال توضیح دادن مطلبی بود که به یک نکته ظریف در لابلای کلماتش اشاره کرد که عمدا بود یا سهوا نمیدانم ، نقل کرد کتابی ، درسی ، واحدی وجود دارد که از این قبیل موضوعات در آن وجود دارد ودرسی بسیار لذت بخش و شیرین است  ،که من و کسانی که در حال گوش دادن بودیم هیچ کدام چنین نگاهی به درس نداریم ، واقعا تاسف خوردم برای خودم


و السلام./